Lidařík, s.r.o. - Sanace - Montáže

Likvidace HG vrtů a studní

Hydrogeologická díla (studny, vrty…) které již nejsou využívány a jejich další využití se nepředpokládá, musí být z bezpečnostních důvodů odstraněny. Vrty musí být řádně označeny, kontrolovány a zabezpečeny. U vrtů kde se již nepředpokládá další využití jsou tedy likvidovány. Dle konstrukce vrtu a horninového prostředí je vrt zasypán inertním materiálem a zatěsněn jílovým těsněním. Terén je potom urovnán s okolím. Přetokové vrty, které jsou uzavřeny tlakovým zhlavím, vyžadují speciální utěsnění. Obdobným způsobem jsou likvidovány i nevyužívané sanační a vodárenská díla.

Likvidace již nevyužívaných HG vrtů s artézskou vodou (přetokové vrty):
Likvidace takovýchto vrtů vyžaduje specifický přístup dle množství vody. Vrt se zpravidla vyplní inertním materiálem a zatěsní jílovým těsněním, případně betonovou zátkou. Zhlaví vrtu se musí odkopat do bezpečné hloubky (cca 2,0 m pod terén, dle budoucího využití pozemku). Vystroj vrtu se odstraní, zatěsní a terén se zarovná s okolím.

HG vrt na přetoku před zahájením likvidace likvidace vrtu - aplikace bobtnajícího jílového těsnění do stvolu vrtu likvidace vrtu – odkopání zhlaví vrtu likvidace vrtu – odčerpávání vody v průběhu prací likvidace vrtu – odstranění ocelové výstroje v bezpečné hloubce pod terénem likvidace vrtu – odstranění ocelové výstroje v bezpečné hloubce pod terénem likvidace vrtu – odstranění ocelové výstroje v bezpečné hloubce pod terénem likvidace vrtu – zavaření zbývající části výstroje vrtu likvidace vrtu – zavaření zbývající části výstroje vrtu

Likvidace již nevyužívaných sanačních HG vrtů:
Jedná se o vrty budované převážně ve starých závodech které se využívali pro sanační zásah – likvidaci starých ekologických zátěží. V již vysanovaných místech, kde je potřeba dalšího využití pozemku a nepředpokládá se již využití stávajícího vrtu jsou tyto likvidovány. Do takovýchto vrtů se může v průběhu likvidace přidávat příměs speciálních sorpčních látek.

sanační HG vrt před zahájením likvidace likvidace vrtu – aplikace příměsi sorbentů úprava terénu po likvidaci vrtu

Likvidace již nevyužívaných kopaných studní:

studna před likvidací likvidace kopané studny likvidace kopané studny prostor bývalé kopané studny
© 1993 – 2017 | Keloc NET, spol. s r.o.