Lidařík, s.r.o. - Sanace - Montáže

Odvodnění stavebních jam

Při výstavbě podzemních děl, základových konstrukcí a liniových podzemních staveb (kolektory, kanalizace…), je v mnoha případech zapotřebí snížit v místě výstavby hladinu podzemní vody. Odvodnění otevřených stavebních jam se provádí (pokud to lze) z vrtů k tomuto účelu vybudovaných okolo stavební jámy ve směru proudění podzemní vody. Z těchto vrtů se zahájí čerpání vody s předstihem výkopových prací. To znamená, že při výkopových pracech se již manipuluje s odvodněnou zeminou a nejsou problémy s přemisťováním zvodnělé zeminy. V ideálním stavu již potom není zapotřebí dočerpávání kalovým čerpadlem z otevřeného výkopu. Tento způsob odvodnění (vrty) lze použít i při výstavbě ražbou hornickým způsobem (kolektory, kanalizace).

Dle místních poměrů se tedy dá odvodnění v ideálním případě realizovat z hydrovrtů ponornými čerpadly. Vrty jsou budovány odpovídajících průměrů a hloubek dle očekávané vydatnosti a hloubky základové spáry stavby.

odvodnění stavební jámy odvodnění stavební jámy odvodnění stavební jámy zaústění čerpané vody do odpadu odvodnění stavební jámy odvodnění stavební jámy odvodnění stavební jámy odvodnění stavební jámy zaústění jednotlivých čerpadel do centrálního odpadního potrubí do vodoteče vyústění čerpané vody do vodoteče náhradní zdroj elektrické energie

Dle potřeby je potom voda dočerpávána místně kalovými čerpadly přímo ve stavební jámě. To se využívá při ojedinělém hlubším založení, kdy se ekonomicky nevyplatí budovat v okolí hlubší vrty a plošně snižovat hladinu podzemní vody. Nebo v případě málo propustné zeminy, kdy dosah deprese je při šířce stavby nedostatečný. V tomto případě lze vybudovat např. obvodovou drenáž která svádí vodu do sběrného místa odkud je odčerpávána kalovým čerpadlem.

V případě odvodnění stavební jámy v místech s tekoucími písky, kdy dochází neustále k vplavování drobných mechanických částí do vrtu je vhodné použít vakuační čerpání. V tomto případě nejsou do vrtu osazovány ponorná čerpadla (která by se neustále zanášela a neplnila funkci), ale pouze sací potrubí opatřené škrtícími ventily pro nastavení hladiny vody ve vrtu. Toto je napojeno na vakuační stanici kde je vodokružnou vývěvou vytvářen podtlak v sacím potrubí. Voda s příměsí mechanických nečistot je dále z vakuační stanice odčerpávána kalovými čerpadly.

odvodnění stavební jámy vakuačním čerpáním odvodnění stavební jámy vakuačním čerpáním, vakuační stanice

V případě hloubení stavební jámy v místě s kontaminovanou podzemní vodou je nutné před vypuštěním vody do odpadu (vodoteče) zajistit její vyčištění na stanovené a povolené limity vypouštění vody.

odčerpání kontaminované vody ze stavební jámy přes sanační stanici
© 1993 – 2017 | Keloc NET, spol. s r.o.