Lidařík, s.r.o. - Sanace - Montáže

Sanace znečištěného půdního vzduchu

Jedná se především o zeminy kontaminované Chlorovanými uhlovodíky. Principem této metody je odčerpávání kontaminovaného půdního vzduchu ze zeminy a jeho vyčištění. Tato metoda může být realizována přímo na sanačních vrtech v místě kontaminace nebo na dekontaminační ploše kam je navezena odbagrovaná kontaminovaná zemina a po vyčištění se vrací na původní místo.

Venting ze sanačních vrtů:
Pro odsávání půdního vzduchu může být využito kombinovaných sanačních vrtů (podzemní voda i půdní vzduch). Sníží se tak náklady na vrtné práce. V případě samostatných ventingových vrtů se jedná již o malé průměry. Nejčastěji je výstroj vrtu o průměru 63 mm. Půdní vzduch je odsáván z vrstvy zeminy nad hladinou podzemní vody. Ve vrtu je vytvořen vývěvou podtlak. Vzduch je odsáván na "demistr" kde dojde k odstranění vlhkosti ze vzduchu a je odváděn na vzduchový filtr s náplní Aktivního Uhlí.

ventilové sanační centrum ventilové sanační vrty

Venting na dekontaminační ploše:
Při navážení kontaminované zeminy na dekontaminační plochu se postupně vytvoří síť perforovaného potrubí, které je rovnoměrně ukládáno do zeminy. Na toto potrubí je napojena vývěva která vytváří podtlak a dochází k odsávání kontaminovaného vzduchu na filtry. Takto vytvořená dekontaminační plocha musí být důkladně izolována jak na styku kontaminované zeminy s plochou, tak musí být zabráněno úniku Clu do ovzduší. Pro zvýšení účinnosti může být do zeminy vháněn ventilátorem čistý vzduch, který při průchodu zeminou s sebou strhává kontaminaci a je dále odsáván na demistr a filtry.

příprava podkladu pod zeminu uložení zeminy a drénů zamezení přístupu vzduchu a deště mobilní ventilová stanice mobilní ventilová stanice detail drénu pro odsávání kontaminovaného vzduchu ze zeminy mobilní ventingová stanice mobilní ventingová stanice

Vzduchové filtry:
Na filtr je přiváděn vzduch s obsahem Clu. Ze vzduchu musí být v demistru pokud možno co nejvíce odstraněna vzdušná vlhkost. Vlhkost výrazně zhoršuje sorpční schopnost aktivního uhlí. Jedná se nejčastěji o ocelovou pozinkovanou nádobu naplněnou Aktivním Uhlím. Velikost filtru závisí na množství náplně Aktivního Uhlí. Ta je odvislá dle koncentrace znečištění a množství vzduchu. Po naplnění sorpční kapacity aktivního uhlí je přívod vzduchu přepojen na další filtr. Kontaminované Aktivní Uhlí je na speciálním zařízení desorbováno, popřípadě likvidováno odbornou odpadářskou firmou. Z filtru již odchází vyčištěný vzduch do ovzduší.

Regenerace vzduchového filtru:
Filtr s Aktivním Uhlím lze několikrát regenerovat. Je k tomu zapotřebí speciálního zařízení, ve kterém dojde k propaření Aktivního Uhlí velmi horkou párou při kterém dojde k uvolnění Clu. Dále jsou odděleny Clu a likvidovány odbornou odpadářskou firmou. Toto zařízení může být v mobilní kontejnerové verzi umístěno přímo na lokalitě nebo je AU převáženo k desorpci do specializovaných firem.

© 1993 – 2017 | Keloc NET, spol. s r.o.