Hydrodynamické zkoušky na hydraulické parametry
(čerpací a stoupací zkoušky)

Hydrodynamické zkoušky jsou prováděny nejčastěji pro upřesnění vydatnosti a kvality zdroje podzemní vody. Jsou důležítým podkladem pro stanovení optimálního a maximálního množství odběru podzemní vody ze zdroje. Z toho vyplývá, zda je zdroj vody dostatečný např. pro potřeby zásobování vodou. Dle důležitosti se stanovuje délka hydrodynamických zkoušek. Hydrodynamické zkoušky se skládají ze dvou částí - čerpací zkouška a stoupací zkouška. Výsledkem zkoušek je v neposlední řadě optimální navržení technologie čerpání vody.

Hydrodynamická zkouška – čerpací zkouška

Při čerpací zkoušce je do vrtu (studny) zapuštěno ponorné čerpadlo do předem určené hloubky. Z vrtu je čerpáno konstantní množství podzemní vody a ve stanovených časových intervalech měřen pokles hladiny vody v čerpaném vrtu. Pokud jsou v blízkosti další zdroje - studny, vrty, rybníky, vodoteče…, jsou zpravidla měřeny též. Tato měření jsou vstupním podkladem pro matematický výpočet vydatnosti zdroje vody. Pro měření vydatnosti se používá zpravidla cejchovaný vodoměr, kontrolně se měří množství čerpané vody do kalibrované odměrné nádoby. Na konci čerpacích zkoušek se u vrtů budovaných se záměrem na využívání jako zdroje pitné vody odebírá vzorek vody a převáží se na laboratorní rozbor do akreditované laboratoře.

Hydrodynamická zkouška – stoupací zkouška

Stoupací zkouška následuje ihned po ukončení čerpací zkoušky. Po zastavení čerpání je v pravidelných časových intervalech zaznamenáván nástup hladiny podzemní vody. Tato měření jsou opět využita pro matematický výpočet vydatnosti zdroje vody.

Měření a záznam naměřených hodnot (teplota, hladina a množství čerpané vody) se provádí manuálně nebo AUTOMATICKY MANOMETRICKOU SONDOU se záznamem do DATALOGRU. Výstupem z datalogru jsou potom jednotlivé naměřené hodnoty v číselné podobě a v grafickém znázornění z kterého je patrný vývojový trend v průběhu čerpání.

Hydrodynamické zkoušky-01

grafický výstup AMS

Hydrodynamické zkoušky-02

grafický výstup AMS

Hydrodynamické zkoušky-03

instalované sondy AMS, datalogr

Hydrodynamické zkoušky-04

instalované sondy AMS

Hydrodynamické zkoušky-05

instalované sondy AMS – pozorovaný objekt, lázeňský objekt

Hydrodynamické zkoušky nejsou realizovány pouze na nových zdrojích, ale jsou též využívány k ověření a upřesnění stavu na již provozovaných zdrojích. V takových případech je nutno postup hydrodynamické zkoušky sladit s potřebami uživatele zdroje. Často nelze využívaný zdroj odstavit na potřebnou dobu. Je tedy nutné zabezpečit i nadále potřebnou dodávku vody, např. do vodojemu zásobující obec pitnou vodou.

Hydrodynamické zkoušky-06

hydrodynamická zkouška s přečerpáváním dle potřeby do vodojemu

Hydrodynamické zkoušky-07

čerpací zkouška na stávajícím využívaném vrtu

Hydrodynamické zkoušky na minerálních vodách

si vyžadují speciální přístup. Minerální voda je v jednotlivých lokalitách odlišná, má jiný charakter. Při hydrodynamických zkouškách minerálních vod se kromě sledování vydatnosti zdroje sleduje i kvalita a složení čerpané vody. Provádějí se odběry vzorků vody a převážejí na rozbor do laboratoří a na místě se provádí nejčastěji měření množství plynů ve vodě. Toto se provádí zpravidla Haertlovým přístrojem přímo z čerpané vody. Pro stanovení celkového množství plynů se vzduch oddělí v demistru a měří plynoměrem.

Hydrodynamické zkoušky-08

demistr na odvzdušnění

Hydrodynamické zkoušky-09

demistr na odvzdušnění proplyněné minerální vody

Hydrodynamické zkoušky na pozorovací síťi ČHMŮ

Hydrodynamické zkoušky-10

hydrodynamická zkouška na elektrocentrálu, instalované manometrické sondy AMS

Hydrodynamické zkoušky-11

hydrodynamická zkouška na elektrocentrálu, instalované manometrické sondy AMS

Hydrodynamické zkoušky-12

hydrodynamická zkouška na elektrocentrálu, instalované manometrické sondy AMS

Hydrodynamické zkoušky-13

hydrodynamická zkouška na elektrocentrálu, instalované manometrické sondy AMS

© 1993–2017 | Keloc NET, spol. s r.o.