Odvodnění stavebních jam

Při výstavbě podzemních děl, základových konstrukcí a liniových podzemních staveb (kolektory, kanalizace…), je v mnoha případech zapotřebí snížit v místě výstavby hladinu podzemní vody. Odvodnění otevřených stavebních jam se provádí (pokud to lze) z vrtů k tomuto účelu vybudovaných okolo stavební jámy ve směru proudění podzemní vody. Z těchto vrtů se zahájí čerpání vody s předstihem výkopových prací. To znamená, že při výkopových pracech se již manipuluje s odvodněnou zeminou a nejsou problémy s přemisťováním zvodnělé zeminy. V ideálním stavu již potom není zapotřebí dočerpávání kalovým čerpadlem z otevřeného výkopu. Tento způsob odvodnění (vrty) lze použít i při výstavbě ražbou hornickým způsobem (kolektory, kanalizace).

Dle místních poměrů se tedy dá odvodnění v ideálním případě realizovat z hydrovrtů ponornými čerpadly. Vrty jsou budovány odpovídajících průměrů a hloubek dle očekávané vydatnosti a hloubky základové spáry stavby.

Odvodnění-1

odvodnění stavební jámy

Odvodnění-2

odvodnění stavební jámy

Odvodnění-3

odvodnění stavební jámy

Odvodnění-4

zaústění čerpané vody do odpadu

Odvodnění-5

odvodnění stavební jámy

Odvodnění-6

odvodnění stavební jámy

Odvodnění-7

odvodnění stavební jámy

Odvodnění-8

odvodnění stavební jámy

Odvodnění-9

zaústění jednotlivých čerpadel do centrálního odpadního potrubí do vodoteče

Odvodnění-10

vyústění čerpané vody do vodoteče

Odvodnění-11

náhradní zdroj elektrické energie

Dle potřeby je potom voda dočerpávána místně kalovými čerpadly přímo ve stavební jámě. To se využívá při ojedinělém hlubším založení, kdy se ekonomicky nevyplatí budovat v okolí hlubší vrty a plošně snižovat hladinu podzemní vody. Nebo v případě málo propustné zeminy, kdy dosah deprese je při šířce stavby nedostatečný. V tomto případě lze vybudovat např. obvodovou drenáž která svádí vodu do sběrného místa odkud je odčerpávána kalovým čerpadlem.

V případě odvodnění stavební jámy v místech s tekoucími písky, kdy dochází neustále k vplavování drobných mechanických částí do vrtu je vhodné použít vakuační čerpání. V tomto případě nejsou do vrtu osazovány ponorná čerpadla (která by se neustále zanášela a neplnila funkci), ale pouze sací potrubí opatřené škrtícími ventily pro nastavení hladiny vody ve vrtu. Toto je napojeno na vakuační stanici kde je vodokružnou vývěvou vytvářen podtlak v sacím potrubí. Voda s příměsí mechanických nečistot je dále z vakuační stanice odčerpávána kalovými čerpadly.

Odvodnění-12

odvodnění stavební jámy vakuačním čerpáním

Odvodnění-13

odvodnění stavební jámy vakuačním čerpáním, vakuační stanice

V případě hloubení stavební jámy v místě s kontaminovanou podzemní vodou je nutné před vypuštěním vody do odpadu (vodoteče) zajistit její vyčištění na stanovené a povolené limity vypouštění vody.

Odvodnění-14

odčerpání kontaminované vody ze stavební jámy přes sanační stanici

© 1993–2017 | Keloc NET, spol. s r.o.