Sanace znečištěného půdního vzduchu

Jedná se především o zeminy kontaminované Chlorovanými uhlovodíky. Principem této metody je odčerpávání kontaminovaného půdního vzduchu ze zeminy a jeho vyčištění. Tato metoda může být realizována přímo na sanačních vrtech v místě kontaminace nebo na dekontaminační ploše kam je navezena odbagrovaná kontaminovaná zemina a po vyčištění se vrací na původní místo.

Venting ze sanačních vrtů

Pro odsávání půdního vzduchu může být využito kombinovaných sanačních vrtů (podzemní voda i půdní vzduch). Sníží se tak náklady na vrtné práce. V případě samostatných ventingových vrtů se jedná již o malé průměry. Nejčastěji je výstroj vrtu o průměru 63 mm. Půdní vzduch je odsáván z vrstvy zeminy nad hladinou podzemní vody. Ve vrtu je vytvořen vývěvou podtlak. Vzduch je odsáván na "demistr" kde dojde k odstranění vlhkosti ze vzduchu a je odváděn na vzduchový filtr s náplní Aktivního Uhlí.

Sanace-01

ventilové sanační centrum

Sanace-02

ventilové sanační vrty

Venting na dekontaminační ploše

Při navážení kontaminované zeminy na dekontaminační plochu se postupně vytvoří síť perforovaného potrubí, které je rovnoměrně ukládáno do zeminy. Na toto potrubí je napojena vývěva která vytváří podtlak a dochází k odsávání kontaminovaného vzduchu na filtry. Takto vytvořená dekontaminační plocha musí být důkladně izolována jak na styku kontaminované zeminy s plochou, tak musí být zabráněno úniku Clu do ovzduší. Pro zvýšení účinnosti může být do zeminy vháněn ventilátorem čistý vzduch, který při průchodu zeminou s sebou strhává kontaminaci a je dále odsáván na demistr a filtry.

Sanace-3

příprava podkladu pod zeminu

Sanace-4

uložení zeminy a drénů

Sanace-5

zamezení přístupu vzduchu a deště

Sanace-6

mobilní ventilová stanice

Sanace-7

mobilní ventilová stanice

Sanace-8

detail drénu pro odsávání kontaminovaného vzduchu ze zeminy

Sanace-9

mobilní ventingová stanice

Sanace-10

mobilní ventingová stanice

Vzduchové filtry

Na filtr je přiváděn vzduch s obsahem Clu. Ze vzduchu musí být v demistru pokud možno co nejvíce odstraněna vzdušná vlhkost. Vlhkost výrazně zhoršuje sorpční schopnost aktivního uhlí. Jedná se nejčastěji o ocelovou pozinkovanou nádobu naplněnou Aktivním Uhlím. Velikost filtru závisí na množství náplně Aktivního Uhlí. Ta je odvislá dle koncentrace znečištění a množství vzduchu. Po naplnění sorpční kapacity aktivního uhlí je přívod vzduchu přepojen na další filtr. Kontaminované Aktivní Uhlí je na speciálním zařízení desorbováno, popřípadě likvidováno odbornou odpadářskou firmou. Z filtru již odchází vyčištěný vzduch do ovzduší.

Regenerace vzduchového filtru

Filtr s Aktivním Uhlím lze několikrát regenerovat. Je k tomu zapotřebí speciálního zařízení, ve kterém dojde k propaření Aktivního Uhlí velmi horkou párou při kterém dojde k uvolnění Clu. Dále jsou odděleny Clu a likvidovány odbornou odpadářskou firmou. Toto zařízení může být v mobilní kontejnerové verzi umístěno přímo na lokalitě nebo je AU převáženo k desorpci do specializovaných firem.

© 1993–2017 | Keloc NET, spol. s r.o.